Het Kringloop Centrum is door de Lock down tot en met 9 Februari gesloten. Net als u hopen wij natuurlijk van harte dat we u daarna weer kunnen verwelkomen. In de tussentijd hebben wij onze winkel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor u. Samen hebben we hard gewerkt de Lock down door te komen. We hopen u zo snel mogelijk weer te zien in onze winkel.

Jaarverslag 2018

KringloopCentrum     Baarn-Bunschoten

Inhoudsopgave

1.    Inleiding

2.    Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen

3.    Ontwikkeling van en zorg voor mensen

4.    Veel product-hergebruik van goederen en materialen

5.    Win-win resultaten met stakeholders

6.    Financiële continuïteit

 

1. INLEIDING

Dit document betreft het jaarverslag 2018 van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten. In het jaarverslag vindt u de doelen die wij als stichting nastreven en wat wij in 2018 per doel hebben bereikt.

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten heeft de volgende doelen. Deze doelen zijn afgeleid van de missie en van dat waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zich in het bijzonder op richt. Deze doelen vormen de ‘kapstok’ waaraan de resultaten en activiteiten van het jaarplan 2018 zijn opgehangen.

De doelen

Klanten winkel

:

Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen.

Mensen met afstand tot reguliere arbeidsmarkt, medewerkers KCBB

:

Professionele ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen.

Maatschappij

:

Veel product- en grondstofhergebruik van goederen en materialen.

Stakeholders

:

Win-win resultaten met stakeholders. 

Organisatieleiding

:

Financiële continuïteit.

 

2. AANTREKKELIJK AANBOD EN PRETTIG WINKELEN

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Wisselend aanbod van kwalitatief goede artikelen
 • Breed aanbod van groepen producten
 • Duidelijke en schone winkel
 • Spannende winkel
 • Vakkundig personeel

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Aantal betalende klanten 

142.888

Oordeel klanten over de winkel (score 1-10)

8,1

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Frequent wisselend aanbod
  We zorgen structureel voor nieuw aanbod. Artikelen die na een tijdje niet zijn verkocht, vervangen we door nieuwe artikelen.
 • Mooi en goed presenteren van het winkelaanbod
  We groeperen de artikelen keurig en smaakvol bij elkaar; op soort en op kleur.
  In Baarn is de winkel sterk uitgebreid. Hierdoor bieden we nog meer artikelen aan.
 • Schoon
  We reinigen de artikelen, voordat ze in de winkel worden aangeboden. Ook houden we onze winkel schoon.
 • Continu beter
  We vragen periodiek naar het oordeel van klanten over de winkel. Klanten kunnen ook hun opmerkingen zelf noteren in gastenboeken. En bij de kassa’s worden proactief klantopmerkingen genoteerd. Het levert waardevolle informatie op. Hiermee verbeteren we de winkel en het assortiment.
  In 2018 kunnen de klanten in alle winkels gebruik maken van het toilet. In Baarn is er een apart toilet voor klanten. Dit wordt zeer gewaardeerd.

 

3. ONTWIKKELING VAN MENSEN EN ZORG VOOR MENSEN

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onvoorwaardelijk vertrouwen geven
 • Mensen begeleiden naar behoefte
 • Mensen laten werken naar vermogen
 • Aanleren van competenties

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Re-integratie-medewerkers (aantal)

21

Re-socialisatie-medewerkers (aantal)

3

Reclassering-medewerkers (aantal)

39

Maatschappelijke stages (aantal)

24

Vrijwilligers (aantal)

44

Medewerkers vast in dienst (aantal)

21

Oordeel medewerkers vast in dienst over werken bij KringloopCentrum Baarn-Bunschoten

7,8

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede samenwerking met partners
  Alle lopende overeenkomsten met de partners zijn verlengd.
  Met Uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest) zijn afspraken gemaakt over het betaald plaatsen van driemaandelijkse trajecten voor zogenaamde werkfitte kandidaten. Daarnaast hebben we ook afspraken over het plaatsen van zogenaamde vergunninghouders in 2019.
 • Afstemmen van de werkzaamheden op de medewerker
  We gaan het gesprek met de medewerkers aan over waar hun wensen en behoeften liggen en hun functioneren. Hier hebben we in 2018 nadrukkelijk naar gevraagd. We werken met een ontwikkelplan per medewerker (vast in dienst) vanaf 2019. Vanaf 2020 voor alle medewerkers. De wensen en behoeften proberen we in te passen in de werkzaamheden. We vragen de medewerkers frequent of het takenpakket en de begeleiding aansluiten bij de medewerker en passen het zo nodig aan. Meerdere medewerkers zijn uitgestroomd naar een vaste baan.
 • Gelijkwaardig behandelen van medewerkers
  We behandelen medewerkers gelijkwaardig, ook reclassering-medewerkers. Deze laatste groep voelt zich door deze manier van omgaan gewaardeerd. Reclassering-trajecten worden hierdoor succesvol afgesloten.

 

4. VEEL PRODUCT HERGEBRUIK VAN GOEDEREN EN MATERIALEN

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Goed weten wat verkoopbaar is
 • Goed weten welke grondstoffen herbruikbaar zijn
 • Meer aan laten leveren door particulieren
 • Verkoopbare artikelen uitwisselen tussen de vestigingen
 • Bewustwording over product-hergebruik en de rol van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten hierin

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

 

Baarn *1

Bunsch. *2

Nijkerk *2

Milieurendement (%)

77,8

84,8

87,3

Product-hergebruik (%)

30,7

13,9

50,3

Grondstof-hergebruik (%)

47,1

70,9

37,0

Ingezamelde goederen (kg)

726.844

396.088

113.190

*1   :  Baarn zamelt grof huishoudelijk afval (bruikbare én niet-bruikbare goederen) in. Hierdoor ligt het milieurendement lager

         dan bij Bunschoten en Nijkerk.   

*2   :  Bunschoten en Nijkerk zamelen bruikbare goederen in.

Oordeel klanten over dienstverlening bij brengen van goederen (score 1-10)

8,0

Geen overtredingen geconstateerd op naleving van de omgevingsvergunning

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goed scheiden van goederen op verkoopbaarheid en herbruikbaarheid
  We leiden medewerkers continu op, waardoor zij de kennis en kunde hebben om goederen goed te beoordelen. Goederen gaan daardoor in de stroom die het hoogste milieurendement oplevert.
 • Meerdere manieren van inzamelen inzetten
  We streven ernaar om zoveel mogelijk goederen in te zamelen. We zetten daartoe meerdere manieren in. We halen goederen op bij particulieren, we hebben tientallen kledingcontainers in ons werkgebied, we houden meerdere huis-aan-huis acties per jaar waarmee we kleding ophalen.
  We zijn met de gemeente Nijkerk overeengekomen dat we in 2019 textiel gaan inzamelen middels een huis-aan-huis actie.

 

5. WIN-WIN SITUATIES VOOR STAKEHOLDERS

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onderling vertrouwen en chemie
 • Elkaar kennen
 • Overeenstemming over gemeenschappelijke visie en doelen
 • Heldere samenwerkingsstructuur

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Verlenging van de contacten op het gebied afvalinzameling

Verlenging van alle contacten op het gebied van werkgelegenheid

Erkenning als leerbedrijf

Certificaat voor Keurmerk Kringloopbedrijven®

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Nakomen van afspraken
  We komen minimaal de gemaakte afspraken na met onze samenwerkingspartners. Hierbij handelen we integer en betrouwbaar.
 • Leveren van gedegen prestaties
  Door onze manier van begeleiden van medewerkers kunnen deze medewerkers een nieuwe stap maken op het gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling. In 2018 hebben we dit verder geprofessionaliseerd in samenwerking met BBS.
 • Leveren van bruikbare stuurinformatie 
  We zijn in onze verslaglegging duidelijk en transparant over de prestaties die                 re-integratiemedewerkers leveren. De klantmanagers van onze partners kunnen met deze informatie vervolgstappen creëren ten behoeve van de verschillende                      re-integratiemedewerkers. In 2018 hebben we deze afspraken schriftelijk opgenomen in de overeenkomst die we met elkaar (BBS en KringloopCentrum Baarn-Bunschoten) zijn aangegaan.

 

6. FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Positieve kasstroom
 • Financiële reserves
 • Op commercie gericht en zelf in standhoudende omzet
 • Optimale kostenbeheersing
 • Strak financieel management
 • Kwalitatief goede leidinggevenden

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Kasstoom

Positief

Financiële positie

Gezond

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede kostenbeheersing  
  Over eventueel te maken kosten denken we goed na. We maken alleen kosten voor het noodzakelijke en maken geen tot weinig onnodige kosten. Contracten met leveranciers bijvoorbeeld volgen we goed. Ook hebben we goede financieel-administratieve procedures die we strikt naleven.
 • Uitbreiding van de winkel in Baarn
  Onze continuïteit versterkten door de winkel in Baarn uit te breiden. De verwachting is dat we hierdoor aanzienlijk meer omzet gaan draaien.
 • Goede managementrapportages   
  We ontwikkelden goede managementrapportages. We hebben daarmee goed inzicht in onze kosten en opbrengsten. Op basis hiervan maken we keuzes. In 2018 hebben we de managementrapportages verder doorontwikkeld tot nog meer bruikbare instrumenten.

©2021 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer