Het Kringloop Centrum is door de Lock down tot en met 9 Februari gesloten. Net als u hopen wij natuurlijk van harte dat we u daarna weer kunnen verwelkomen. In de tussentijd hebben wij onze winkel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor u. Samen hebben we hard gewerkt de Lock down door te komen. We hopen u zo snel mogelijk weer te zien in onze winkel.

Jaarverslag 2017

KringloopCentrum   Baarn-Bunschoten

 

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
 3. Ontwikkeling van en zorg voor mensen
 4. Veel product-hergebruik van goederen en materialen
 5. Win-win resultaten met stakeholders
 6. Financiële continuïteit 

 

1.  Inleiding

Dit document betreft het jaarverslag 2016 van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten. In het jaarverslag vindt u de doelen die wij als stichting nastreven en wat wij in 2017 per doel hebben bereikt. KringloopCentrum Baarn-Bunschoten heeft de volgende doelen. Deze doelen zijn afgeleid van de missie en van dat waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zich in het bijzonder op richt. Deze doelen vormen de ‘kapstok’ waaraan de resultaten en activiteiten van het jaarplan 2017 zijn opgehangen. De doelen:

 

De doelen:

Belanghebbend Doel
Klanten winkel Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
Mensen met afstand tot reguliere
arbeidsmarkt, medewerkers KCBB
Professionele ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen.
Maatschappij Veel product- en grondstofhergebruik van goederen en materialen.
Stakeholders Win-win resultaten met stakeholders.
Organisatieleiding Financiële continuïteit.

 

2. Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen

Visie 
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Wisselend aanbod van kwalitatief goede artikelen
 • Breed aanbod van groepen producten
 • Duidelijke en schone winkel
 • Spannende winkel
 • Vakkundig personeel

 

Onze resultaten
Onze belangrijkste resultaten:

Indicator Resultaat
Aantal betalende klanten t.o.v. 2016 (%)      + 4,1
Oordeel klanten over de winkel (score 1-10)         7,4

 

De activiteiten
Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten: 

 • Frequent wisselend aanbod
  We zorgen structureel voor nieuw aanbod. Artikelen die na een tijdje niet zijn verkocht, vervangen we door nieuwe artikelen.
   
 • Mooi en goed presenteren van het winkelaanbod
  We groeperen de artikelen keurig en smaakvol bij elkaar; op soort en op kleur. 
   
 • Schoon
  We reinigen de artikelen, voordat ze in de winkel worden aangeboden. Ook houden we onze winkel schoon.
   
 • Continu beter
  We vragen periodiek naar het oordeel van klanten over de winkel. Hiermee verbeteren we de winkel en het assortiment. 

 

3. Ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen 

Visie
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onvoorwaardelijk vertrouwen geven
 • Mensen begeleiden naar behoefte
 • Mensen laten werken naar vermogen
 • Aanleren van competenties

 

Onze resultaten
Onze belangrijkste resultaten:

Indicator Resultaat
Re-integratie-medewerkers (aantal) 25
Re-socialisatie-medewerkers (aantal) 4
Reclassering-medewerkers (aantal) 46
Maatschappelijke stages (aantal) 12
Vrijwilligers (aantal) 44
Medewerkers vast in dienst (aantal) 21

 

De activiteiten
Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede samenwerking met partners 
  We zorgen voor duidelijke afspraken naar elkaar toe. In de samenwerking handelen we pro-actief. We maken duidelijk wat we te bieden hebben. 
   
 • Afstemmen van de werkzaamheden op de medewerker 
  We gaan het gesprek met de medewerkers aan over waar hun wensen en behoeften liggen. Dit proberen we in te passen in de dagelijkse werkzaamheden. We vragen de medewerkers vaak of het takenpakket en de begeleiding aansluiten bij de medewerker en passen het zo nodig aan. Meerdere medewerkers zijn uitgestroomd naar een vaste baan. 
   
 • Gelijkwaardig behandelen van medewerkers 
  We behandelen medewerkers gelijkwaardig, ook reclassering-medewerkers. Deze laatste groep voelt zich door deze manier van omgaan gewaardeerd. Reclasseringtrajecten worden hierdoor succesvol afgesloten. 

 

4. Veel product-hergebruik van goederen en materialen


Visie
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Goed weten wat verkoopbaar is
 • Goed weten welke grondstoffen herbruikbaar zijn
 • Meer aan laten leveren door particulieren
 • Verkoopbare artikelen uitwisselen tussen de vestigingen
 • Bewustwording over product-hergebruik en de rol van KringloopCentrum BaarnBunschoten hierin 

 

Onze resultaten
Onze belangrijkste resultaten:

Indicator Resultaat
Milieurendement (%) 81,7
Product-hergebruik (%) 24,1
Grondstof-hergebruik (%) 57,6
Geen overtredingen geconstateerd op naleving van de omgevingsvergunning

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goed scheiden van goederen op verkoopbaarheid en herbruikbaarheid 
  We leiden medewerkers continu op, waardoor zij de kennis en kunde hebben om goederen goed te beoordelen. Goederen gaan daardoor in de stroom die het hoogste milieurendement oplevert. 
   
 • Meerdere manieren van inzamelen inzetten
  We streven ernaar om zoveel mogelijk goederen in te zamelen. We zetten daartoe meerdere manieren in. We halen goederen op bij particulieren, we hebben tientallen kledingcontainers in ons werkgebied, we houden meerdere huis-aan-huis-acties per jaar waarmee we kleding ophalen. We hebben in 2017 bijvoorbeeld meer papier ingezameld dan voorheen, doordat we papiercontainers in eigen beheer op de vestiging hebben geplaatst. 

 

5. Win-win resultaten met stakeholders

Visie
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onderling vertrouwen en chemie
 • Elkaar kennen
 • Overeenstemming over gemeenschappelijke visie en doelen
 • Heldere samenwerkingsstructuur

 

Onze resultaten
Onze belangrijkste resultaten:

Indicator / resultaat
Verlenging van de contacten op het gebied afvalinzameling
Verlenging van alle contacten op het gebied van werkgelegenheid
Erkenning als leerbedrijf
Certificaat voor Keurmerk Kringloopbedrijven

 

De activiteiten
Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Nakomen van afspraken
  We komen minimaal de gemaakte afspraken na met onze samenwerkingspartners. Hierbij handelen we integer en betrouwbaar. 
   
 • Leveren van gedegen prestaties
  Door onze manier van begeleiden van medewerkers kunnen deze medewerkers een nieuwe stap maken op het gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling.
 • Leveren van bruikbare stuurinformatie
  We zijn in onze verslaglegging duidelijk en transparant over de prestaties die re-integratiemedewerkers leveren. De klantmanagers van onze partners kunnen met deze informatie vervolgstappen creëren ten behoeve van de verschillende re-integratiemedewerkers.

 

6. Financiele continuiteit

Visie 
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Positieve kasstroom
 • Financiële reserves
 • Op commercie gericht en zelf in standhoudende omzet
 • Optimale kostenbeheersing
 • Strak financieel management
 • Kwalitatief goede werkleiders 

Onze resultaten
Onze belangrijkste resultaten:

Indicator Resultaat
Kasstoom Positief

De activiteiten
Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede kostenbeheersing
  Over eventueel te maken kosten denken we goed na. We maken alleen kosten voor het noodzakelijke en maken geen tot weinig onnodige kosten. Contracten met leveranciers bijvoorbeeld volgen we goed. Ook hebben we goede financieel-administratieve procedures die we strikt naleven.

 

 • Uitbreiding van winkel in Baarn
  Onze continuïteit willen we versterken door de winkel in Baarn uit te breiden. De vestiging zal medio 2018 gereed zijn.

 

 • Goede managementrapportages
  We ontwikkelden goede managementrapportages. We hebben daarmee goed inzicht in onze kosten en opbrengsten. Op basis hiervan maken we keuzes. 
©2021 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer